Správci: Kontakty

Pod-O-Games je místnost, kterou každý hráč videoher, jistě ocení. Nachází se na bloku A v přízemí. Najdete zde PlayStation 4 s VR, Nintendo Switch a Oculus Quest 2. V aktuální době máme na Nintendo to nejlepší, co Switch nabízí a to: Mariokart Delux, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Pokemon Shield. Na PlayStation máme např. Mafie trilogy, Red Dead Redemption II, Fifa 19 a ve virtuální realitě lze hrát Superhot, Beat Saber nebo Gran Turismo.

Kompletní seznam her je zde: Seznam her v Pod-O-Games.

Games 02

Místnost je dále vybavena 4K projektorem, ke kterému lze připojit i vlastní PC a koukat na film, ozvučení je zajištěno repráky Bose, takže se případně omlouváme všem nad herní místností. Najde zde i rozkládací gauč a několik fatboyů. Máme také závodní sedačku Playseat Fanatec, na které si můžeš užít závodní hry.

Provozní řád je k nahlédnutí níže. Každý při obdržení klíčů tento řád podepisuje a potvrzuje tím že je s ním srozuměn nejen on, ale i lidé, kteří se v místnosti nacházejí. Porušení jakéhokoliv z bodů bude potrestáno zákazem navštěvování Pod-O-Games.

Rychlé info k rezervaci

1. Krok pro zapůjčení místnosti

 1. Před vstupem do místnosti je nezbytné mít vytvořenou rezervaci alespoň 24 hodin dopředu v rezervačním systému Olymp.
 2. Poslat mail s nezbytnými informacemi (Datum, Jméno, pokoj, ID) na adresu: games@pod.cvut.cz.
 3. Se vstupem do místnosti vypůjčitel souhlasí, že si přečetl a byl srozuměn s Provozním řádem.

2. Pravidla rezervace

 1. Vypůjčitel potvrzuje rezervaci přebráním klíčů a vstupem do místnosti.
 2. Maximální délka rezervace je 6 hodin.
 3. Rezervaci je možné upravit 24 hodin před jejím začátkem.
 4. Rezervaci je možné vytvořit maximálně 14 dní dopředu.
 5. Do místnosti je možné vstoupit 15 minut před začátkem rezervace.

Provozní řád

Část I - Provozovatel

Provozovatelem Pod-O-Games je Studentská unie ČVUT, Klub Pod-O-Lee, adresou Na Lysině 772/12, 147 00 Praha 4-Podolí – IČO 67981224.

Část II - Všeobecné údaje

Pod-O-Games je místnost určená především na trávení volného času. Nachází se v přízemí bloku A v místnosti číslo 029.

Část III - Provozní řád Pod-O-Games

 1. Vstup do Pod-O-Games klubu Pod-O-Lee Studentské unie ČVUT (dále jen Pod-O-Games) je umožněn pouze členům klubu Pod-O-Lee, kteří mají platné základní členství nebo je jim tento příspěvek odpuštěn Představenstvem klubu Pod-O-Lee (dále jen představenstvo) po správném vytvoření rezervace v systému Olymp a následném zaslání emailu s náležitými informacemi. Popis, jak se stát členem a návod na platbu členských příspěvků naleznete na internetové adrese zde: https://pod.cvut.cz/platby/.
 2. Osoba, jež má zaplacený členský příspěvek a využívá možnosti Pod-O-Games, je nazývána uživatelem Pod-O-Games (dále jen uživatel) a vstupem do místnosti souhlasí s Provozním řádem Pod-O-Games klubu Pod-O-Lee Studentské unie ČVUT (dále jen Provozní řád) a zavazuje se jej dodržovat.
 3. Pod-O-Games se skládá ze dvou místností, přední (předsíň) a zadní (hlavní místnost).
 4. Do Pod-O-Games je přísně zakázáno přivádět návštěvy, které nejsou členy klubu a nemají aktivní členství, bez souhlasu správce Pod-O-Games, který se váže k příslušné rezervaci, nebo bez souhlasu představenstva klubu Pod-O-Lee.
 5. V místnosti Pod-O-Games je zakázáno přespávat, ubytovávat jiné osoby nebo místnost dále někomu půjčovat. V místnosti je také zakázáno provozovat jakékoli sexuální praktiky nebo jejich sledování.
 6. Zákaz vstupu s domácími mazlíčky, nebo jinými zvířaty.
 7. Uživatel je povinen dodržovat pořádek v Pod-O-Games, zejména v době nočního klidu (která je stanovena na dobu 22:00 - 7:00), a to tak, aby nebyli rušeni obyvatelé bloku.
 8. Je zakázáno přemisťování a vynášení nábytku v Pod-O-Games bez souhlasu správce Pod-O-Games či jeho zástupce nebo představenstva klubu Pod-O-Lee. K vybavení Pod-O-Games je uživatel povinen se chovat ohleduplně a zacházet s ním způsobem, který ho nepoškodí.
 9. V Pod-O-Games je zakázáno kouřit, konzumovat alkohol, brát drogy nebo vstupovat v obuvi do hlavní místnosti Pod-O-Games. Boty jsou po vstupu do Pod-O-Games uloženy do botníku v přední místnosti. Je povolena konzumace a vnášení nápojů a potravin do přední místnosti Pod-O-Games, které splňují následující podmínky:
  1. Všechny nápoje musejí být v jakémkoliv nepropustném balení s uzavíratelným víčkem, které jsou hned po napití uzavírány.
  2. Všechny potraviny musí být v uzavíratelných obalech. (V případě bezobalových potravin je nutné je přinést v nějakém nepropustném uzavíratelném balení.)
  3. Potraviny ani nápoje neobsahují návykové nebo psychotropní látky.
  4. Veškeré obaly od potravin a nápojů je uživatel povinen při odchodu odnést mimo prostory Pod-O-Games, případně využít příslušné koše na směsný odpad v místnosti Pod-O-Games.
 10. Uživatel je povinen udržovat čistotu na podlaze, na stole, na poličkách a na ostatním vybavení Pod-O-Games. V případě, že uživatel poškodí vybavení Pod-O-Games nebo místnost Pod-O-Games samou, je nutné to okamžitě řešit se správcem Pod-O-Games, nebo je-li to možné, pokusit se zamezit rozšíření problému a hned poté ho neprodleně ohlásit správci Pod-O-Games nebo jeho zástupci. V případě nálezu poškození vybavení místnosti nebo místnosti samotné je uživatel povinen jej neprodleně nahlásit správci Pod-O-Games nebo jeho zástupci.
 11. Při odchodu je uživatel povinen zkontrolovat stav prostoru, kterého využíval do té doby, a vrátit místnost do původního stavu, tj. zavřít okna, zhasnout, zkontrolovat a uklidit zbytek místnosti a zavřít vstupní dveře. Při odchodu je nutné, aby uživatel předal klíče od místnosti správci Pod-O-Games nebo jeho zástupci, pokud domluva s nimi není jiná.
 12. Uživatel neruší ostatní např. hlasitou hudbou a na požádání ubytovaných nebo správce (zástupce správce) Pod-O-Games ji okamžitě ztlumí. V případě, že jednání dané osoby někoho jiného vyrušuje a na požádání neukončí tuto činnost, může být osoba provádějící tuto činnost potrestána za porušení pravidel podle bodu 17!
 13. V místnosti je k dispozici bezdrátová síť wifi, při jejichž použití se uživatel musí řídit pravidly používání akademické sítě a také IP Pravidla používání počítačové sítě klubu SU Pod-O-Lee.
 14. Místnost Pod-O-Games je nutno si rezervovat pomocí rezervačního systému, rezervace musí být provedena minimálně 24 hodin předem a oznámena na email games@pod.cvut.cz. Zpráva musí obsahovat: jméno, příjmení, ID, datum a specificky vyznačený čas od XX:XX do XX:XX hodin, ve kterém si chce daná osoba rezervovat místnost. Místnost si lze půjčit na maximálně 6 hodin. Další rezervaci je možné si vytvořit až po uplynutí 12 hodin od konce předešlé rezervace. Po skončení rezervace je nutné uvést rezervovanou místnost do původního stavu.
 15. V odůvodněných případech může představenstvo klubu Pod-O-Lee nebo správce Pod-O-Games udělit jednorázovou výjimku z těchto pravidel.
 16. Uživatelé Pod-O-Games musí dbát na pokyny správce Pod-O-Games, jeho zástupce nebo představenstva. V případě neuposlechnutí nebo nereagování na toto pravidlo se jedná o porušení pravidel Pod-O-Games!
 17. Jakékoliv porušení provozního řádu bude trestáno dle níže uvedených restriktivních opatření, případně pravidel klubu Pod-O-Lee nebo dle platných zákonů ČR.
 18. Vstupem do místnosti všichni návštěvníci souhlasí s pořizováním videozáznamu, který může být použitý v případě porušení některého z pravidel. Nakládání s kamerovými záznamy je upraveno v IP Kamerový systém. Kamery je zakázáno zakrývat nebo s nimi jakkoli manipulovat.
 19. Správci ani Klub Pod-O-Lee neodpovídají za osobní věci (např. peníze, elektronika, oblečení atd.) uživatelů Pod-O-Games.
 20. Uživatelé Pod-O-Games užívají zařízení v místnosti na vlastní nebezpečí, přičemž se před užitím přesvědčí, zda veškeré zařízení nevykazuje závady bránící bezpečnému užívání, a v případě zjištění závady jsou tuto závadu povinni neprodleně ohlásit správci Pod-O-Games nebo jeho zástupci.
 21. Správce Pod-O-Games nese odpovědnost za provoz místnosti a dodržování jejího řádu.
 22. V případě, že uživatel nalezne věc patřící jinému uživateli, je povinen přinést danou věc správci Pod-O-Games nebo zástupci správce.

Část IV - Pravidla užívání PS4, PS4 VR, Nintendo Switch, Oculus Quest 2, Playseat Fanatec a dataprojektoru

 1. Při použití dataprojektoru je uživatel povinen dbát na to, aby byl zapnutý po nezbytně dlouhou dobu, aby se zbytečně neopotřebovávala jeho žárovka.
 2. Při použití PS4, PS4 VR, Nintendo Switch, Oculus Quest 2 a Playseat Fanatec (dále jen herní konzole) je uživatel povinen dbát na to, aby byly zapnuty po nezbytně dlouhou dobu, a tedy se zbytečně neopotřebovávaly.
 3. V případě povolené manipulace s herními konzolemi nebo dataprojektorem je nutno dbát opatrnosti tak, aby nebyly poškozeny.
 4. Při použití herních konzolí je uživatel povinen dbát pravidel akademické sítě dle příslušného interního předpisu Pravidel používání počítačové sítě klubu SU Pod-O-Lee a užívat herní konzole tak, aby je nepoškodil.
 5. Uživatel nesmí bez souhlasu správce Pod-O-Games či správce sítě zasahovat do nastavení herních konzolí.
 6. V odůvodněných případech může představenstvo nebo správce Pod-O-Games udělit jednorázovou výjimku z těchto pravidel.
 7. Jakékoliv porušení pravidel užívání herních konzolí a dataprojektoru bude trestáno dle níže uvedených restriktivních opatření, případně pravidel klubu Pod-O-Lee nebo dle platných zákonů ČR.
 8. Na požádání správce či zástupce správce musí daný člověk ukončit právě probíhající činnost s herními konzolemi nebo s dataprojektorem a umožnit mu práci s danou věcí. Nereagování nebo neprovedení dané činnosti je porušením pravidel.
 9. Provoz herních konzolí a dataprojektorů mají na starosti Správce Pod-O-Games a jeho zástupci.

Část V - Restriktivní opatření za porušení řádu

 1. Za porušení jakéhokoliv bodu z části III a části IV se zavádí následující možné sankce podle jejich závažnosti (každý prohřešek bude souzen individuálně):
  1. upozornění e-mailem s termínem nápravy,
  2. alternativní trest po dohodě se správcem Pod-O-Games nebo představenstvem klubu Pod-O-Lee,
  3. zablokování služby na určitou dobu, tj. udělení BANu na základní členství klubu Pod-O-Lee, a tím zabránění přístupu do Pod-O-Games (udělení BANu na základní členství klubu Pod-O-Lee),
  4. zablokování služby natrvalo, tj. udělení BANu na základní členství klubu Pod-O-Lee, a tím zabránění přístupu do Pod-O-Games,
  5. postih disciplinárními komisemi fakult ČVUT,
  6. předání k řešení Policii ČR,
  7. vymáhání finančního odškodnění klubu Pod-O-Lee za způsobenou škodu uživatelem v Pod-O-Games.
 2. Slovem BAN se rozumí zablokování základního členství na určitou nebo neurčitou dobu.
 3. O postihu rozhoduje Správce Pod-O-Games po konzultaci s představenstvem klubu Pod-O-Lee.
 4. Všechny postihy je možné zrušit Správcem Pod-O-Games nebo představenstvem klubu Pod-O-Lee.

Část VI - Závěrečná ustanovení

 1. Tento provozní řád nabývá platnosti okamžitě po jeho zveřejnění na oficiálních stránkách Klubu Pod-O-Lee.