Pokud si chceš zahrát pingpong, fotbálek, šipky nebo kulečník, informace o možnostech vypůjčení místností s potřebným vybavením najdeš na této stránce.

Kontakt a správce najdeš na stránce Kontakty.

Stolní tenis, fotbálek a šipky

Místnost se nachází v suterénu na bloku A. Od vchodu se dej doleva, sejdi po schodech dolů a jsou to první dveře vpravo.

Máme stůl na stolní tenis – Cornilleau Sport 500 indoor – určený pro hru 2 a více hráčů, při sklopení jedné poloviny stolu (viz. Návod na stolní tenis) lze stůl využít i pro jednotlivce.

Dále se v místnosti nachází dva stoly na stolní fotbálek. Starší, „italský“ (znáš třeba ze strahovské Desítky) a nový tréninkový stůl značky Rosengart, který se používá na většině amatérských turnajů v ČR.

Na zdi vedle dveří je také pěnový terč na šipky s kovovým hrotem.

Football
Ping pong

Provozní řád místnosti je k nahlédnutí níže. Každý obdržením klíčů potvrzuje, že je s řádem srozuměn on, ale i lidé, kteří se v místnosti nacházejí. Porušení jakéhokoliv z bodů bude potrestáno zákazem navštěvování místnosti podle odstavce Restriktivní opatření.

TL;DR nic nerozbij a chovej se tam jako člověk.

Provozní řád místnosti s fotbálkem a ping-pongem klubu Pod-O-Lee

 1. Vstup do místnosti s fotbálkem a ping-pongem klubu Pod-O-Lee Studentské unie ČVUT (dále jen fotbálkárna) je umožněn pouze členům klubu Pod-O-Lee. Svým vstupem do místnosti stvrzují souhlas s Provozním řádem a řádem užívání fotbálkárny klubu Pod-O-Lee Studentské unie ČVUT (dále jen Provozní řád) a zavazují se jej dodržovat.
 2. Uživatelem se rozumí každá osoba, která se vyskytuje ve fotbálkárně.
 3. Vypůjčitelem se rozumí člen klubu Pod-O-Lee, který si vytvoří rezervaci pomocí rezervačního systému Olymp. Fotbálkové stoly a ping-pongový stůl jsou majetkem Správy Účelových Zařízení ČVUT v Praze (dále jen SÚZ ČVUT)
 4. Ke vstupu do fotbálkárny slouží klíč. Každý vypůjčitel fotbálkárny si musí před příchodem do fotbálkárny vytvořit rezervaci v rezervačním systému, následně kontaktovat správce herních místností (dále jen správce) za účelem výpůjčky klíčů. Převzetím klíčů od místnosti se vypůjčitel zavazuje dodržovat veškerá ustanovení tohoto provozního řádu a přebírá veškeré povinnosti tímto provozním řádem stanovené. Vstupem do místnosti všichni návštěvníci souhlasí s pořizováním videozáznamu, který může být použitý v případě porušení některého z pravidel. Nakládání s kamerovými záznamy je upraven v IP5/2022 Kamerový systém.
 5. Otevírací hodiny fotbálkárny jsou od 7:00 do 22:00. Výjimka možná po dohodě se správcem.
 6. Uživatel je povinen dodržovat pořádek ve fotbálkárně.
 7. Ve fotbálkárně je zakázáno kouřit, konzumovat potraviny a vstupovat v obuvi zanechávající nečistoty. Nápoje jsou povoleny pouze v uzavíratelných lahvích. Veškeré obaly a další odpadky je uživatel povinen při odchodu odnést mimo prostory fotbálkárny. Uživatel je povinen udržovat pořádek na podlaze, stolech a parapetech.
 8. Je zakázáno cokoliv pokládat na fotbálkové stoly a ping-pongový stůl, sedat na okraje, či jinak využívat stoly k účelu, ke kterému nejsou určeny. Porušení tohoto ustanovení a zašpinění či poničení hrací plochy, stolu či jiných objektů se bude trestat jak BANem pro vypůjčitele, tak povinností vyřešení problému na náklady viníka.
 9. Při odchodu je vypůjčitel povinen zavřít okna, zhasnout, zkontrolovat stav fotbálkárny – popsaný v bodu 4 a zamknout vstupní dveře. V případě nálezu nepořádku či vady je uživatel povinen jej neprodleně nahlásit správci nebo jeho zástupci. Škody na majetku SÚZ ČVUT neprodleně hlásit na vrátnici a správci.
 10. Je zakázáno přemisťování, manipulace a vynášení vybavení fotbálkárny bez souhlasu správce či zástupce. Ke stolům se chovejte ohleduplně, jako ke svým.
 11. Vypůjčitel je zodpovědný za škody ve fotbálkárně. Pokud dojde k poškození stolu nebo vybavení místnosti, je uživatel povinen škody nahlásit správci či zástupci správce. Pokud škoda na vybavení vznikne činností, která nesouvisí s užíváním, je vypůjčitel povinen na vlastní náklady pořídit nové vybavení, či zajistit jeho opravu. Při nenahlášení takovéto škody může být za viníka považován poslední uživatel využívající fotbálkárnu před zjištěním této situace.
 12. V odůvodněných případech může představenstvo klubu Pod-O-Lee nebo správce udělit jednorázovou výjimku z těchto pravidel (příklad: konání turnaje)
 13. Jakékoli porušení Provozního řádu bude trestáno podle níže uvedených restriktivních opatření, případně pravidel klubu Pod-O-Lee, nebo dle platných zákonů ČR.

Restriktivní opatření (BAN) při nedodržení výše uvedeného Provozního řádu

 1. Uživateli, který poruší body č. 5, č. 6 nebo č. 8 uvedené v Provozním řádu, bude udělen BAN minimálně do konce aktuálního semestru. Způsobí-li uživatel ve fotbálkárně škodu či nebude dodržovat provozní řád, zodpovědnost za ni ponese vypůjčitel, kteří ji do ni vpustil.
 2. Uživateli, či uživatelům, který poruší body č. 4 či č. 7 uvedené v Provozním řádu, bude udělen BAN v rozsahu minimálně 30 dnů.
 3. BANy uděluje správce herních místností nebo jeho zástupce, případně vedení klubu Pod-O-Lee.
 4. V případě opakovaného porušení některého z bodů či ve výjimečně závažných případech, může správce herních místností přikročit k udělení permanentního BANu.
 5. BAN lze anulovat či zkrátit při vykonání takové činnosti, která bude prospěšná buďto pro fotbálkárnu či pro klub Pod-O-Lee, to však po předchozí domluvě se správcem herních mísností nebo jeho zástupcem.

Kulečník

Místnost se nachází na bloku D v přízemí. Od vchodu se dej doprava a jde o dveře vlevo před schodištěm.

V místnosti se nachází stůl na billiard a kulečník se vším potřebným ke hře. Tága (delší pro pool, kratší pro karambol) jsou ve stojanu, křídy na stolech a koule v krabicích na oknech.

Kulečník

Provozní řád místnosti je k nahlédnutí níže. Každý obdržením klíčů potvrzuje, že je s řádem srozuměn on, ale i lidé, kteří se v místnosti nacházejí. Porušení jakéhokoliv z bodů bude potrestáno zákazem navštěvování místnosti podle odstavce Restriktivní opatření.

TL;DR nic nerozbij a chovej se tam jako člověk.

Provozní řád místností s kulečníkem

 1. Vstup do místnosti s kulečníkem klubu Pod-O-Lee Studentské unie ČVUT (dále jen kulečník) je umožněn pouze členům klubu Pod-O-Lee. Svým vstupem do místnosti stvrzují souhlas s Provozním řádem a řádem užívání kulečníku klubu Pod-O-Lee Studentské unie ČVUT (dále jen Provozní řád) a zavazují se jej dodržovat.
 2. Uživatelem se rozumí každá osoba, která se vyskytuje v místnosti kulečníku.
 3. Vypůjčitelem se rozumí člen klubu Pod-O-Lee, který si vytvoří rezervaci pomocí rezervačního systému Olymp. Kulečníkové stoly jsou majetkem Správy Účelových Zařízení ČVUT v Praze (dále jen SÚZ ČVUT)
 4. Ke vstupu do kulečníku slouží klíč. Každý vypůjčitel kulečníku si musí před příchodem do kulečníku vytvořit rezervaci v rezervačním systému, následně kontaktovat správce herních místností (dále jen správce) za účelem výpůjčky klíčů. Převzetím klíčů od místnosti se vypůjčitel zavazuje dodržovat veškerá ustanovení tohoto provozního řádu a přebírá veškeré povinnosti tímto provozním řádem stanovené. Vstupem do místnosti všichni návštěvníci souhlasí s pořizováním videozáznamu, který může být použitý v případě porušení některého z pravidel. Nakládání s kamerovými záznamy je upraven v IP5/2022 Kamerový systém.
 5. Otevírací hodiny kulečníku jsou od 7:00 do 22:00. Výjimka možná po dohodě se správcem.
 6. Uživatel je povinen dodržovat pořádek v kulečníku. Po ukončení hry uklidit koule do příslušné krabice, tága postavit do stojanu.
 7. V kulečníku je zakázáno kouřit, konzumovat potraviny a vstupovat v obuvi zanechávající nečistoty. Nápoje jsou povoleny pouze v uzavíratelných lahvích. Veškeré obaly a další odpadky je uživatel povinen při odchodu odnést mimo prostory kulečníku. Uživatel je povinen udržovat pořádek na podlaze, stole a parapetech.
 8. Je zakázáno cokoliv pokládat na kulečníkové stoly, sedat na okraje, či jinak využívat stoly k účelu, ke kterému nejsou určeny. Porušení tohoto ustanovení a zašpinění či poničení hrací plochy, stolu či jiných objektů se bude trestat jak BANem pro vypůjčitele, tak povinností vyřešení problému na náklady viníka.
 9. Při odchodu je vypůjčitel povinen zavřít okna, zhasnout, zkontrolovat stav kulečníku – popsaný v bodu 4, zamknout vstupní dveře a mříž. V případě nálezu nepořádku či vady je uživatel povinen jej neprodleně nahlásit správci nebo jeho zástupci. Škody na majetku SÚZ ČVUT neprodleně hlásit na vrátnici a správci.
 10. Je zakázáno přemisťování, manipulace a vynášení vybavení kulečníku bez souhlasu správce či jeho zástupce. Ke kulečníkovým stolům se chovejte ohleduplně, jako ke svým.
 11. Vypůjčitel je zodpovědný za škody v kulečníku. Pokud dojde k poškození stolu nebo vybavení místnosti, je uživatel povinen škody nahlásit správci či zástupci správce. Pokud škoda na vybavení vznikne činností, která nesouvisí s užíváním, je vypůjčitel povinen na vlastní náklady pořídit nové vybavení, či zajistit jeho opravu. Při nenahlášení takovéto škody může být za viníka považován poslední uživatel využívající kulečník před zjištěním této situace.
 12. V odůvodněných případech může představenstvo klubu Pod-O-Lee nebo správce udělit jednorázovou výjimku z těchto pravidel (příklad: konání turnaje)
 13. Jakékoli porušení Provozního řádu bude trestáno podle níže uvedených restriktivních opatření, případně pravidel klubu Pod-O-Lee, nebo dle platných zákonů ČR.

Restriktivní opatření (BAN) při nedodržení výše uvedeného Provozního řádu

 1. Uživateli, který poruší body č. 5, č. 6 nebo č. 8 uvedené v Provozním řádu, bude udělen BAN minimálně do konce aktuálního semestru. Způsobí-li uživatel v kulečníku škodu či nebude dodržovat provozní řád, zodpovědnost za ni ponese vypůjčitel, kteří ji do ni vpustil.
 2. Uživateli, či uživatelům, který poruší body č. 4 či č. 7 uvedené v Provozním řádu, bude udělen BAN v rozsahu minimálně 30 dnů.
 3. BANy uděluje správce herních místností nebo jeho zástupce, případně vedení klubu Pod-O-Lee.
 4. V případě opakovaného porušení některého z bodů či ve výjimečně závažných případech, může správce herních místností přikročit k udělení permanentního BANu.
 5. BAN lze anulovat či zkrátit při vykonání takové činnosti, která bude prospěšná buďto pro kulečník či pro klub Pod-O-Lee, to však po předchozí domluvě se správcem herních mísností nebo jeho zástupcem.

Chci si zahrát. Co teď?

 1. Před vstupem do místnosti je nezbytné mít vytvořenou rezervaci alespoň 24 hodin dopředu v rezervačním systému Olymp. Maximální doba rezervace je 6 hodin.
 2. Poslat mail s nezbytnými informacemi (Datum, Jméno, pokoj, ID, místnost co si chceš půjčit) na adresu: barovky@pod.cvut.cz.
 3. Se vstupem do místnosti vypůjčitel souhlasí, že si přečetl a byl srozuměn s Provozním řádem.