Kontakt na správce je možné najít na stránce Kontakty.

Podolské deskovky mají už dlouholetou tradici, díky čemuž jsme posbírali velkou spoustu nejrůznějších her. Ať už na večer hledáš relax, chceš poznat nové lidi nebo máš chuť si zasoutěžit v našich turnajích, jsme tu pro tebe!

Do naší krásné herny můžeš dorazit v týdnu vždy v hrací den, nebo po domluvě kdykoliv třeba s partou kamarádů. Některé hry je také možnost z herny vypůjčit na pokoj / do čajovny. Najdi nás na Facebooku, ať víš, co se u nás děje.

Seznam her dostupných v deskoherně nalezneš zde.

Hrací den

KDE? Pokoj B206

KDY? Pravidelně ve čtvrtek od 20:00

Šachový kroužek

KDE? Pokoj B206

KDY? Pravidelně v pondělí od 20:00

Board games club

Provozní řád

Část I - Provozovatel

Provozovatelem Deskoherny je Studentská unie ČVUT, Klub Pod-O-Lee, adresou Na Lysině 772/12, 147 00 Praha 4-Podolí – IČO 67981224.

Část II - Všeobecné údaje

Deskoherna je místnost určená především ke hraní stolních her nebo ke skupinovým posezením. Nachází se v druhém patře bloku B v místnosti B206.

Část III - Provozní řád Deskoherny

 1. Vstup do deskoherny klubu Pod-O-Lee Studentské unie ČVUT (dále jen deskoherna) je umožněn pouze členům klubu Pod-O-Lee, kteří mají platné základní členství nebo je jim tento příspěvek odpuštěn Představenstvem klubu Pod-O-Lee (dále jen představenstvo) po správném vytvoření rezerve v systému Olymp. Popis, jak se stát členem a návod na platbu členských příspěvků naleznete na internetové adrese zde: https://pod.cvut.cz/platby/.
 2. Osoba, jež má zaplacený členský příspěvek a využívá možnosti deskoherny, je nazývána uživatelem deskoherny (dále jen uživatel) a vstupem do místnosti souhlasí s Provozním řádem Pod-O-Lee Studentské unie ČVUT (dále jen Provozní řád) a zavazuje se jej dodržovat.
 3. Do deskoherny je přísně zakázáno přivádět návštěvy, které nejsou členy klubu a nemají aktivní členství, bez souhlasu správce deskoherny, příslušné rezervace nebo bez souhlasu představenstva klubu Pod-O-Lee.
 4. Uživatel je povinen dodržovat pořádek v deskoherně, zejména v době nočního klidu (která je stanovena na dobu 22:00 - 7:00), a to tak, aby nebyli rušeni obyvatelé bloku. Je zakázáno přemisťování a vynášení nábytku v deskoherně bez souhlasu správce deskoherny či jeho zástupce nebo představenstva klubu Pod-O-Lee. K vybavení deskoherny je uživatel povinen se chovat ohleduplně a zacházet s ním způsobem, který ho nepoškodí.
 5. V deskoherně je zakázáno kouřit, konzumovat alkohol, brát drogy nebo vstupovat v obuvi zanechávající jakékoliv nečistoty. Je povolena konzumace a vnášení nápojů a potravin, které splňují následující podmínky:
  1. Všechny nápoje musejí být v jakémkoliv nepropustném balení s uzavíratelným víčkem, které jsou hned po napití uzavírány.
  2. Všechny potraviny musí být v uzavíratelných obalech. (V případě bezobalových potravin je nutné je přinést v nějakém nepropustném uzavíratelném balení.)
  3. Potraviny ani nápoje neobsahují návykové nebo psychotropní látky.
  4. Veškeré obaly od potravin a nápojů je uživatel povinen při odchodu odnést mimo prostory deskoherny, případně využít příslušné koše na směsný odpad v místnosti deskoherny.
 6. Uživatel je povinen udržovat čistotu na podlaze, na stole, na poličkách a na ostatním vybavení deskoherny. V případě, že uživatel poškodí vybavení deskoherny nebo deskohernu samou, je nutné to okamžitě řešit se správcem deskoherny, nebo je-li to možné, pokusit se zamezit rozšíření problému a hned poté ho neprodleně ohlásit správci deskoherny nebo jeho zástupci. V případě nálezu poškození vybavení místnosti nebo místnosti samotné je uživatel povinen jej neprodleně nahlásit správci deskoherny nebo jeho zástupci.
 7. Při odchodu je uživatel povinen zkontrolovat stav prostoru, který využíval do té doby, a vrátit jej do původního stavu a uklidit. Židle je nutné zasunout na původní místo. V případě, že je posledním uživatelem v místnosti, je povinen vrátit místnost do původního stavu, tj. zavřít okna, zhasnout, zkontrolovat a uklidit zbytek místnosti, pokud je to potřeba, a zavřít vstupní dveře. Při odchodu je nutné, aby uživatel předal klíče od místnosti správci deskoherny nebo jeho zástupci.
 8. Uživatel neruší ostatní např. hlasitou hudbou a na požádání ubytovaných nebo správce deskoherny ji okamžitě ztlumí. V případě, že jednání dané osoby někoho jiného vyrušuje a na požádání neukončí tuto činnost, může být osoba provádějící tuto činnost potrestána za porušení pravidel podle bodu 13!
 9. V místnosti je k dispozici bezdrátová síť wifi, při jejichž použití se uživatel musí řídit pravidly používání akademické sítě a také IP Pravidla používání počítačové sítě klubu SU Pod-O-Lee.
 10. Místnost deskoherny je nutno si rezervovat pomocí rezervačního systému, rezervace musí být provedena minimálně 24 hodin předem a oznámena na email hry@pod.cvut.cz. Zpráva musí obsahovat: jméno, příjmení, ID, datum a specificky vyznačený čas od XX:XX do XX:XX hodin, ve kterém si chce daná osoba rezervovat místnost. Místnost si lze půjčit bez přerušení na max 24 h. Po skončení rezervace jenutné uvést rezervovanou místnost do původního stavu.
 11. V odůvodněných případech může představenstvo klubu Pod-O-Lee nebo správce deskoherny udělit jednorázovou výjimku z těchto pravidel.
 12. Uživatelé deskoherny musí dbát na pokyny správce deskoherny, jeho zástupce nebo představenstva. V případě neuposlechnutí se jedná o porušení pravidel deskoherny!
 13. Jakékoliv porušení Řádu provozu bude trestáno dle níže uvedených restriktivních opatření, případně pravidel klubu Pod-O-Lee nebo dle platných zákonů ČR.
 14. Vstupem do místnosti všichni návštěvníci souhlasí s pořizováním videozáznamu, který může být použitý v případě porušení některého z pravidel. Nakládání s kamerovými záznamy je upraveno v IP1/2020 Kamerový systém.
 15. Správci ani Klub Pod-O-Lee neodpovídají za škodu na vnesených věcech (např. peníze, elektronika, oblečení atd.) uživatelů deskoherny.
 16. Uživatelé deskoherny užívají zařízení v místnosti na vlastní nebezpečí, přičemž se před užitím přesvědčí, zda veškeré zařízení nevykazuje závady bránící bezpečnému užívání, a v případě zjištění závady jsou tuto závadu povinni ohlásit správci deskoherny nebo jeho zástupci.
 17. Správce deskoherny nese odpovědnost za její provoz a dodržování jejího řádu.
 18. V případě, že uživatel nalezne věc patřící jinému uživateli, je povinen přinést danou věc správci deskoherny nebo zástupci správce.

Část IV - Restriktivní opatření za porušení řádu

 1. Za porušení jakéhokoliv bodu z části III se zavádí následující možné sankce podle jejich závažnosti (každý prohřešek bude souzen individuálně):
  1. upozornění e-mailem s termínem nápravy,
  2. alternativní trest po dohodě se správcem deskoherny nebo představenstvem klubu Pod-O-Lee,
  3. zablokování služby na určitou dobu, tj. udělení BANu na základní členství klubu Pod-O-Lee, a tím zabránění přístupu do Deskoherny (udělení BANu na základní členství klubu Pod-O-Lee),
  4. zablokování služby natrvalo, tj. udělení BANu na základní členství klubu Pod-O-Lee, a tím zabránění přístupu do Deskoherny,
  5. postih disciplinárními komisemi fakult ČVUT,
  6. předání k řešení Policii ČR,
  7. vymáhání finančního odškodnění klubu Pod-O-Lee za způsobenou škodu uživatelem v Deskoherně.
 2. Slovem BAN se rozumí zablokování základního členství na určitou nebo neurčitou dobu.
 3. O postihu rozhoduje Správce Deskoherny po konzultaci s představenstvem klubu Pod-O-Lee.
 4. Všechny postihy je možné zrušit Správcem Deskoherny nebo představenstvem klubu Pod-O-Lee.

Část V - Závěrečná ustanovení

 1. Tento provozní řád nabývá platnosti okamžitě po jeho zveřejnění na oficiálních stránkách Klubu Pod-O-Lee.