Studovny najdeš v místnostech:

 • A306, A406
 • B306, B406
 • D219

Klíče si můžeš vypůjčit na vrátnici až na 3 dny oproti kolejence.

Study room

Provozní řád Studoven

 1. Studovny jsou určeny jen ke studijním účelům, jakékoliv jiné aktivity jsou zde zakázány.
 2. Studovnu si lze zapůjčit oproti kolejence na vrátnici a to maximálně na 3 dny. Výpůjční doba je počítána od hodiny, kdy byly klíče vyzvednuty.
 3. Ve Studovně zachovávejte klid a pořádek, abyste nerušili další studující či ubytované.
 4. Je zakázáno poškozovat místnosti a jejich vybavení.
 5. Po dobu využití studovny tj. od půjčení až do vrácení klíčů nese student odpovědnost (dále již zodpovědná osoba) za její vybavení.
 6. Zodpovědná osoba může povolit dalším osobám přístup do studovny, ale je zodpovědná za jejich chování a dodržování Provozního řádu Studoven.
 7. Zjistí-li student poškození vybavení ve Studovně či jiné závady, je jeho povinností toto neprodleně ohlásit ve vrátnici a zapsat stav do knihy závad. Jestliže tak neučiní, je to bráno tak, že škoda či závada vznikla jeho zaviněním.
 8. Za vzniklé ztráty odložených věcí (mobily, notebooky a jiné) nenese SÚZ odpovědnost, pokud nejsou řádně uloženy a zabezpečeny.
 9. V místnostech platí zákaz kouření.
 10. V místnostech platí zákaz přespávání cizích osob.
 11. Je zakázáno sedat si na topení, okenní parapety a jiné věci, které nejsou určené k sezení.
 12. Místnost po skončení výpůjční doby je nutné uvést do původního stavu a zavřít okna.
 13. Při porušení Provozního řádu Studoven bude udělen studentovi vedením koleje tzv. BAN a to v podobě zamezení přístupu do místností studoven po určitou dobu.