Kufrárna je místnost k uložení věcí (lednice, mikrovlnná trouba a malý nábytek) v období letních prázdnin. Otevírá se vždy na začátku a konci prázdnin. Uložení je možné pro členy klubu s platným základním členstvím zdarma.

Najdeš ji v přízemí bloku B v místnosti 002 hned vedle bývalé vrátnice na bloku B.

Otevírání kufrárny řeší pověřená osoba a to správce kufrárny (kufrarna@pod.cvut.cz) Termíny otevření jsou vždy vypisovány postupně. Není možné individuální otevírání kufrárny. Pokud v uvedených termínech nemáš čas, zašli návrhy termínů (alespoň 3 pracovní dny předem) a pokud se sejde více zájemců, otevře se i v jiný termín.

Před uložením věcí je potřeba si přečíst provozní řád a seznámit se s pravidly uložení věcí.

Provozní řád

Část I - Provozovatel

Provozovatelem Kufrárny je Studentská unie ČVUT, Klub Pod-O-Lee, adresou Jugoslávských partyzánů 1580/3, Dejvice, 160 00 Praha 6 – IČO 67981224.

Část II - Všeobecné údaje

Provozovatel si na základě dohody o výpůjčce zapůjčil od SÚZ ČVUT místnost č. 002 nacházející se v přízemí bloku B za účelem využití této místnosti jako Kufrárny. Kufrárna je místnost určená k uskladnění věcí přes letní prázdniny.

V případě výjezdu nebo stáže do zahraničí je nutná individuální konzultace s osobou spravující kufrárnu (dále jen správce kufrárny). Kufrárna je určena pouze pro členy klubu Pod-O-Lee s platným základním členstvím. SÚZ ČVUT v souvislosti se Smlouvou o výpůjčce místnosti nenese žádnou odpovědnost za činnost klubu v této místnosti.

Část III - Provozní řád Kufrárny

 1. Vstup do kufrárny klubu Pod-O-Lee Studentské unie ČVUT (dále jen kufrárna) je umožněn pouze členům klubu Pod-O-Lee, kteří mají platné základní členství a zaplacený příspěvek, nebo je jim tento příspěvek odpuštěn Představenstvem klubu Pod-O-Lee (dále jen představenstvo). Popis, jak se stát členem a návod na platbu členských příspěvků naleznete na internetové adrese zde: https://pod.cvut.cz/platby/.
 2. Osoba, jež má zaplacený členský příspěvek a využívá možnosti kufrárny, je nazývána uživatelem kufrárny (dále jen uživatel) a vstupem do místnosti souhlasí s Provozním řádem Pod-O-Lee Studentské unie ČVUT (dále jen Provozní řád) a zavazuje se jej dodržovat.
 3. Do kufrárny je přísně zakázáno ukládat předměty, které podléhají zkáze nebo mají spotřební lhůtu.
 4. Do místnosti je vstup povolen pouze se správcem kufrárny nebo jím pověřeným zástupcem.
 5. V místnosti neprobíhají pravidelné kontroly ani opravy. Místnost se využívá pouze k uskladnění věcí a k jejich vyzvednutí.
 6. Správce kufrárny a klub Pod-O-Lee se vzdává jakékoli odpovědnosti za škodu způsobenou na věcech uložených v kufrárně.
 7. V kufrárně je zakázáno kouřit, konzumovat alkohol nebo užívat návykové látky.
 8. V případě, že uživatel poškodí vybavení kufrárny nebo kufrárnu samou, je nutné to okamžitě řešit se správcem kufrárny. V případě nálezu poškození vybavení místnosti nebo místnosti samotné je uživatel povinen jej neprodleně nahlásit správci kufrárny.
 9. V místnosti je k dispozici bezdrátová síť wifi, při jejímž použití se uživatel musí řídit pravidly používání akademické sítě a také IP Pravidla používání počítačové sítě klubu SU Pod-O-Lee.
 10. V odůvodněných případech může představenstvo nebo správce kufrárny udělit jednorázovou výjimku z těchto pravidel.
 11. Uživatelé kufrárny musí dbát na pokyny správce kufrárny nebo představenstva. V případě neuposlechnutí se jedná o porušení pravidel kufrárny!
 12. Jakékoliv porušení Provozního řádu bude trestáno dle níže uvedených restriktivních opatření, případně pravidel klubu Pod-O-Lee nebo dle platných zákonů ČR.
 13. Vstupem do místnosti všichni návštěvníci souhlasí s pořizováním videozáznamu, který může být použitý v případě porušení některého z pravidel. Nakládání s kamerovými záznamy je upraveno v IP Kamerový systém.
 14. Pokud se uživatel dobrovolně rozhodne své věci uskladnit v kufrárně, prohlašuje tím, že se seznámil se stavem kufrárny a považuje prostory za vyhovující pro ponechání svých věcí v ní.
 15. Uložené věci splňují tyto předpoklady:
  1. věci jsou ve stavu, který nehrozí způsobením jakékoliv škody na jiných věcech ponechaných v kufrárně ani na samotné kufrárně,
  2. věci nejsou povahy spotřební a nepodléhají zkáze,
  3. věci jsou řádně zabalené a popsané. Popis musí být čitelný, a musí obsahovat jméno a příjmení majitele, případně ID (Hydra).
 16. Uživatel je srozuměn s tím, že:
  1. v kufrárně si věci ukládají i další uživatelé,
  2. v případě telefonické nebo e-mailové výzvy, musí uživatel neprodleně věci z kufrárny odnést i před uplynutím sjednané doby v případě, že věci budou ve stavu hrozícím způsobením škody na věcech jiných osob či na kufrárně. Pokud tak neučiní, je Studentská unie ČVUT (zastoupená klubem Pod-O-Lee, dále jen SU) oprávněna věci vyhodit jako odpad, s čímž uživatel bez výhrad souhlasí a nebude vůči SU uplatňovat žádnou škodu vyplývající z tohoto dohodnutého postupu,
  3. v případě vzniku škody na místnosti nebo na věcech ostatních uživatelů, která byla způsobena věcmi uživatele, je uživatel povinen uhradit škodu oprávněným osobám v plném rozsahu.
 17. Správce kufrárny ani klub Pod-O-Lee nejsou povinni věci uložené v kufrárně opatrovat, kontrolovat ani jakkoli udržovat a kontrolovat stav kufrárny.
 18. Správce kufrárny má výhradní právo odmítnout uložit věci, které dle jeho názoru nesplňují podmínky nebo s jejich uskladněním nesouhlasí.
 19. Provozovatel má právo vymáhat dodržování provozního řádu místnosti. Pokud tomu tak nebude, bude uživateli odepřena možnost kufrárnu využívat.
 20. Uživatel kufrárny se zavazuje si věci nejpozději v poslední den sjednané doby z kufrárny odnést. Pokud si uživatel své věci neodnese ve sjednaném datu, budu upozorněn e-mailovou komunikací. Pokud do 10 dnů po kontaktování správcem kufrárny nedojde k vyzvednutí věcí, mohou být jeho věci považovány za odpad a vyhozeny.
 21. Uživatel prohlašuje, že s ohledem na nízkou hodnotu věcí s takovým postupem (vyhozením věcí) bez výhrad souhlasí a nebude vůči klubu Pod-O-Lee uplatňovat žádnou škodu vyplývající z tohoto dohodnutého postupu.

Část IV - Restriktivní opatření za porušení řádu

 1. Slovem BAN se rozumí zablokování základního členství na určitou nebo neurčitou dobu.
 2. Za porušení jakéhokoliv bodu z části III se zavádí následující možné sankce podle jejich závažnosti (každý prohřešek bude souzen individuálně):
  1. upozornění e-mailem s termínem nápravy,
  2. alternativní trest po dohodě se správcem kufrárny nebo představenstvem klubu Pod-O-Lee,
  3. zablokování služby na určitou dobu, tj. udělení BANu na základní členství klubu Pod-O-Lee, a tím zabránění přístupu do Kufrárny (udělení BANu na základní členství klubu Pod-O-Lee),
  4. zablokování služby natrvalo, tj. udělení BANu na základní členství klubu Pod-O-Lee, a tím zabránění přístupu do Kufrárny,
  5. postih disciplinárními komisemi fakult ČVUT,
  6. předání k řešení Policii ČR,
  7. vymáhání finančního odškodnění provozovatele za způsobenou škodu uživatelem v Kufrárně.
 3. O postihu rozhoduje správce kufrárny po konzultaci s představenstvem klubu.
 4. Všechny postihy je možné zrušit správcem kufrárny nebo představenstvem klubu.

Část V - Závěrečná ustanovení

 1. Tento provozní řád nabývá platnosti okamžitě po jeho zveřejnění na oficiálních stránkách Klubu Pod-O-Lee.