Pokud si potřeboješ na bloku C, D, E a nebo F uvařit, tak na každém patře daného bloku nalezneš kuchyňku s troubou a ploténkou.

Provozní řád kuchyněk na koleji Podolí

Část I - Provozovatel

Provozovatelem kuchyňky je Správa účelových zařízení ČVUT (dále jen SÚZ ČVUT), adresou Na Lysině 772/12, 147 00 Praha 4-Podolí.

Část II - Všeobecné údaje

Kuchyňka je místnost určená především k přípravě a ohřívání pokrmů osob ubytovaných na koleji Podolí. Nachází se ve středové části chodby na blocích C, D, E, F.

Část III - Provozní řád kuchyňky

 1. Osoba, jež využívá možnosti kuchyňky, je nazývána uživatelem kuchyňky (dále jen uživatel) a vstupem do místnosti souhlasí s Provozním řádem, Ubytovacím řádem, Domovním řádem a Scénářem o ubytování a zavazuje se jej dodržovat.
 2. Uživatel je povinen dodržovat pořádek v kuchyňce, zejména v době nočního klidu (která je stanovena na dobu 22:00 - 7:00), a to tak, aby nebyli rušeni další obyvatelé bloku. Je zakázáno přemisťování a vynášení nábytku v kuchyňce bez souhlasu vedení kolejí Podolí. K vybavení kuchyňky je uživatel povinen se chovat ohleduplně a zacházet s ním způsobem, který ho nepoškodí.
 3. V kuchyňce je zakázáno kouřit nebo užívat návykové látky. Veškeré obaly od potravin a nápojů je uživatel povinen při odchodu z prostor odstranit. V místnosti je umístěn odpadkový koš na směsný odpad, který je možno využít.
 4. Při provozu kuchyňky je nutnost dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany – nemanipulujte s otevřeným ohněm, horké věci odkládejte na nehořlavý podklad, neodcházejte od zapnutého spotřebiče.
 5. Uživatel je povinen udržovat čistotu na podlaze, na stole, na poličkách a na ostatním vybavení kuchyňky. V případě, že uživatel poškodí vybavení kuchyňky nebo kuchyňku samou, je nutné to okamžitě řešit zápisem do závadového systému, nebo je-li to možné, pokusit se zamezit rozšíření problému a hned poté ho neprodleně ohlásit vedení kolejí. V případě nálezu poškození vybavení kuchyňky nebo kuchyňky samotné je uživatel povinen jej neprodleně nahlásit do závadového systému.
 6. Při odchodu je uživatel povinen zkontrolovat stav prostoru, kterého využíval do té doby, a vrátit jej do původního stavu a uklidit. Vypnout varné desky či elektrické vařiče, židle je nutné zasunout na původní místo. V případě, že je posledním uživatelem v místnosti, je povinen vrátit místnost do původního stavu, tj. zavřít okna, zhasnout, zkontrolovat a uklidit zbytek místnosti.
 7. Je zakázáno jakkoliv manipulovat s elektroinstalací a zapojením mikrovlnných trub.
 8. Uživatel neruší ostatní např. hlasitou hudbou z reproduktorů a na požádání jiného ubytovaného ji okamžitě ztlumí.
 9. Uživatelé kuchyňky musí dbát na pokyny vedení kolejí. V případě neuposlechnutí nebo nereagování na toto pravidlo se jedná o porušení pravidel místnosti!
 10. Jakékoliv porušení Provozního řádu bude trestáno dle níže uvedených restriktivních opatření, nebo dle platných zákonů ČR.
 11. Předměty ponechané v prostorách kuchyňky, budou bez náhrady odstraněny při pravidelném úklidu prováděném úklidovou firmou.

Část IV - Restriktivní opatřeníza porušení řádu

 1. Za porušení jakéhokoliv bodu z části III se zavádí následující možné sankce podle jejich závažnosti (každý prohřešek bude souzen individuálně):
  1. upozornění e-mailem s termínem nápravy,
  2. alternativní trest po dohodě se vedoucí kolejí Podolí,
  3. upozornění na odstoupení od ubytovací smlouvy
  4. předání k řešení Policii ČR,
  5. vymáhání finančního odškodnění SÚZ ČVUT za způsobenou škodu uživatelem v kuchyňce.
 2. O postihu rozhoduje vedení kolejí Podolí.
 3. Všechny postihy je možné zrušit vedoucí kolejí Podolí.

Část V - Závěrečná ustanovení

 1. Tento provozní řád nabývá platnosti okamžitě po jeho zveřejnění na oficiální kolejní nástěnku umístěnou v prostorách vrátnice koleje Podolí.