Kontakt na současného správce je možné najít na stránce Kontakty v Předsednické centrále.

Je to místnost pro uložení jízdních kol, najdete ji na Bloku F v přízení. Pro získání přístupu je nutné navštívit správce kolárny a vyplnit Prohlášení člena kolárny. Poté je možné půjčovat si klíč od kolárny na vrátnici.

Půjčování nářadí

Členům kolárny je k dispozici klubové nářadí pro základní údržbu jízdních kol. Klíč od skříňky získáte od správce nebo zástupce správce kolárny po dohodě e-mailem (kolarna@pod.cvut.cz).

Bike room

Provozní řád

Část I - Provozovatel

Provozovatelem Kolárny je Studentská unie ČVUT, Klub Pod-O-Lee, adresou Na Lysině 772/12, 147 00 Praha 4-Podolí – IČO 67981224.

Část II - Všeobecné údaje

Kolárna je místnost určená především k uskladnění jízdních kol a jejich údržbě. Nachází se v přízemí bloku F v místnosti číslo 107.
Místnost disponuje 36 stojany na kolo.

Část III - Provozní řád Kolárny

 1. Vstup do kolárny klubu Pod-O-Lee Studentské unie ČVUT (dále jen “kolárna”) je umožněn pouze členům klubu Pod-O-Lee, kteří mají platné základní členství nebo je jim tento příspěvek odpuštěn Představenstvem klubu Pod-O-Lee (dále jen představenstvo). Popis, jak se stát členem a návod na platbu členských příspěvků naleznete na internetové adrese zde: https://pod.cvut.cz/platby/.
 2. Osoba, jež má zaplacený členský příspěvek, má podepsané prohlášení uživatele kolárny a využívá její možnosti, je nazývána uživatelem kolárny (dále jen uživatel) a vstupem do místnosti souhlasí s Provozním řádem Pod-O-Lee Studentské unie ČVUT (dále jen Provozní řád) a zavazuje se jej dodržovat.
 3. Uživatel smí své kolo postavit pouze do stojanu, který je mu přidělen správcem a byl mu zapsán do prohlášení člena kolárny. Dále mu může být změněn z provozních či organizačních důvodů. Každý uživatel může mít přidělen maximálně jeden stojan.
 4. Uživatel smí do svého stojanu odložit pouze kolo, které má uvedeno v prohlášení člena uživatele kolárny. Do kolárny nelze umístit elektrokolo.
 5. Uživateli je umožněn přístup do kolárny zapůjčením klíče oproti platné kolejence na vrátnici kolejí. Uživatel je povinen mít klíč pouze po nezbytně nutnou dobu.
 6. Do kolárny je přísně zakázáno přivádět návštěvy, které nejsou členy klubu a nemají aktivní členství, bez souhlasu správce kolárny nebo bez souhlasu představenstva klubu Pod-O-Lee.
 7. Uživatel je povinen dodržovat pořádek v kolárně, zejména v době nočního klidu (která je stanovena na dobu 22:00 - 7:00), a to tak, aby nebyli rušeni obyvatelé bloku. Je zakázáno přemisťování a vynášení mobiliáře v kolárně bez souhlasu správce kolárny či jeho zástupce nebo představenstva klubu Pod-O-Lee. Dále jsou zakázaný jakékoliv stavební úpravy jakož i vrtání či jakékoliv jiné stavební úpravy. Je zakázáno vylepovat jakékoliv plakáty na stěny kolárny či její mobiliář. K vybavení kolárny je uživatel povinen se chovat ohleduplně a zacházet s ním způsobem, který ho nepoškodí.
 8. Uživatel je povinen si počínat tak, aby nepoškodil kola a jejich vybavení ostatních členů kolárny. V případě jakéhokoliv poškození (i neúmyslného) je povinen kontaktovat správce či jeho zástupce a škodu uhradit.
 9. V kolárně je zakázáno kouřit, konzumovat alkohol nebo užívat návykové látky.
 10. Uživatel je povinen udržovat čistotu na podlaze a na ostatním vybavení kolárny. V případě, že uživatel poškodí vybavení kolárny nebo kolárnu samotnou, je nutné to okamžitě řešit se správcem kolárny, v případě rozšiřujícího se poškození se pokusit zamezit rozšíření problému a hned poté ho neprodleně ohlásit správci kolárny nebo jeho zástupci. V případě nálezu poškození vybavení místnosti nebo místnosti samotné je uživatel povinen jej neprodleně nahlásit správci kolárny nebo jeho zástupci.
 11. Při odchodu je uživatel povinen zkontrolovat stav prostoru místnosti, a vrátit jej do původního stavu, uklidit a zavřít vstupní dveře. Při odchodu je nutné, aby uživatel předal klíče od místnosti vrátnému.
 12. Člen kolárny může správce kolárny požádat o zapůjčení nářadí, kterým kolárna disponuje. Správce kolárny vyžádané nářadí členovi vypůjčí. Člen kolárny se zavazuje, že nářadí bude využívat ohleduplně a nebude plýtvat spotřebním materiálem. Nářadí musí být vráceno tentýž den, nebo v den a čas domluvený při půjčení.
 13. Člen kolárny je povinen po vyzvání e-mailem pomoci minimálně jednou za rok s úklidem kolárny, v případě nesplnění tohoto závazku mu může být správcem kolárny nebo představenstvem klubu ukončeno členství v kolárně.
 14. Správce kolárny je povinen vždy v době začátku nového akademického roku zkontrolovat, zda někdo ze stávajících členů kolárny neukončil pobyt na kolejích a neskončilo mu členství v klubu a pokud ano, správce kolárny ukončí jedinci členství. Pokud tento člen zanechal své kolo v kolárně, je správce povinen ho kontaktovat a sjednat s ním vyklizení, které proběhne do doby 14 dnů.
 15. Existuje-li fronta na místa v kolárně a správce kolárny zjistí 1 měsíc nevyužívaný prázdný stojánek. Může vyřadit člena kolárny současně využívající tento prázdný stojánek a přiřadit ho novému členu kolárny.
 16. Vyhodnotí-li správce kolárny v kolárně umístěné kolo jako nepojízdné a jeho majitele jako neaktivního, může tohoto člena vyřadit a domluví s ním vyklizení nepojízdného kola. Pokud se ke kolu po dobu jednoho měsíce nikdo nehlásí, bude vyřazeno do sběrného dvora, nebo propadne klubu Pod-O-Lee.
 17. Uživatel neruší ostatní např. hlasitou hudbou a na požádání ubytovaných nebo správce kolárny ji okamžitě ztlumí. V případě, že jednání dané osoby někoho jiného vyrušuje a na požádání neukončí tuto činnost, může být osoba provádějící tuto činnost potrestána za porušení pravidel podle bodu 20!
 18. V místnosti je k dispozici bezdrátová síť wifi, při jejichž použití se uživatel musí řídit pravidly používání akademické sítě a také IP Pravidla používání počítačové sítě klubu SU Pod-O-Lee.
 19. V odůvodněných případech může představenstvo klubu Pod-O-Lee nebo správce kolárny udělit jednorázovou výjimku z těchto pravidel.
 20. Uživatelé kolárny musí dbát na pokyny správce kolárny, jeho zástupce nebo představenstva. V případě neuposlechnutí nebo nereagování na toto pravidlo se jedná o porušení pravidel kolárny!
 21. Jakékoliv porušení Provozního řádu bude trestáno dle níže uvedených restriktivních opatření, případně pravidel klubu Pod-O-Lee nebo dle platných zákonů ČR.
 22. Vstupem do místnosti všichni návštěvníci souhlasí s pořizováním videozáznamu, který může být použitý v případě porušení některého z pravidel. Nakládání s kamerovými záznamy je upraveno v IP Kamerový systém.
 23. Správci ani Klub Pod-O-Lee neodpovídají za škodu na vnesených věcech (např. peníze, elektronika, oblečení atd.) uživatelů kolárny.
 24. Uživatelé kolárny užívají zařízení v místnosti na vlastní nebezpečí, přičemž se před užitím přesvědčí, zda veškeré zařízení nevykazuje závady bránící bezpečnému užívání, a v případě zjištění závady jsou tuto závadu povinni ohlásit správci kolárny nebo jeho zástupci.
 25. Správce kolárny nese odpovědnost za její provoz a dodržování jejího řádu.
 26. Provozovatel kolárny neručí za odcizení či poškození majetku, každý člen si za zabezpečení svého kola ručí sám a stvrzuje to odevzdáním Prohlášení člena kolárny správci kolárny.
 27. V případě, že uživatel nalezne věc patřící jinému uživateli, je povinen přinést danou věc správci kolárny nebo zástupci správce.

Část IV - Restriktivní opatření za porušení řádu

 1. Za porušení jakéhokoliv bodu z části III se zavádí následující možné sankce podle jejich závažnosti (každý prohřešek bude souzen individuálně):
  1. upozornění e-mailem s termínem nápravy,
  2. alternativní trest po dohodě se správcem kolárny nebo představenstvem klubu Pod-O-Lee,
  3. zablokování služby na určitou dobu, tj. udělení BANu na základní členství klubu Pod-O-Lee, a tím zabránění přístupu do kolárny (udělení BANu na základní členství klubu Pod-O-Lee),
  4. zablokování služby natrvalo, tj. udělení BANu na základní členství klubu Pod-O-Lee, a tím zabránění přístupu do kolárny,
  5. postih disciplinárními komisemi fakult ČVUT,
  6. předání k řešení Policii ČR,
  7. vymáhání finančního odškodnění klubu Pod-O-Lee za způsobenou škodu uživatelem v kolárně.
 2. Slovem BAN se rozumí zablokování základního členství na určitou nebo neurčitou dobu.
 3. O postihu rozhoduje Správce kolárny po konzultaci s představenstvem klubu Pod-O-Lee.
 4. Všechny postihy je možné zrušit Správcem kolárny nebo představenstvem klubu Pod-O-Lee.

Část V - Závěrečná ustanovení

 1. Tento provozní řád nabývá platnosti okamžitě po jeho zveřejnění na oficiálních stránkách Klubu Pod-O-Lee.