Kontakt na současného správce je možné najít na stránce Kontakty v Předsednické centrále.

Je to místnost pro uložení jízdních kol, najdete ji na Bloku F v přízení. Pro získání přístupu je nutné navštívit správce kolárny a vyplnit Prohlášení člena kolárny. Poté je možné půjčovat si klíč od kolárny na vrátnici.

Půjčování nářadí

Členům kolárny je k dispozici klubové nářadí pro základní údržbu jízdních kol. Klíč od skříňky získáte od správce nebo zástupce správce kolárny po dohodě e-mailem (kolarna@pod.cvut.cz).

Bike room

Provozní řád

 1. Kolárna má kapacitu 36 stojanů na kolo.
 2. Členem kolárny může být pouze člen kolejního klubu bydlící na koleji Podolí.
 3. Členství opravňuje k zapůjčení klíčů od místnosti č. 107 bloku F koleje Podolí, Na Lysině 12, 147 45 Praha 4 (dále jen kolárna), na vrátnici koleje Podolí a k umístění jízdního kola do kolárny.
 4. Klíče od kolárny budou vydány vrátným koleje pouze členům kolárny proti platné kolejence (tzn. kolejence s fotografií označené číslem pokoje shodným s číslem v seznamu členů na vrátnici).
 5. Členství v kolárně lze získat osobní návštěvou správce kolárny po předchozí domluvě a podepsáním Prohlášení člena kolárny (lze poslat na email kolarna@pod.cvut.cz).
 6. Správce kolárny přidělí novému členovi číslo stojanu, pokud je volná kapacita.
 7. Člen kolárny se zavazuje dodržovat následující pravidla:
  1. vrtání do zdí, podlahy i stropu je zakázáno,
  2. lepení plakátů je zakázáno,
  3. poškozování vybavení kolárny a kol ostatních členů je zakázáno,
  4. kola se smí umisťovat pouze do stojanů (pokud není určeno jinak).
 8. Člen kolárny může správce kolárny požádat o zapůjčení nářadí, kterým kolárna disponuje. Správce kolárny vyžádané nářadí členovi vydá. Člen kolárny se zavazuje, že nářadí bude využívat ohleduplně a nebude plýtvat spotřebním materiálem. Nářadí musí být vráceno tentýž den, nebo v den a čas domluvený při půjčení.
 9. Člen kolárny je povinen po vyzvání e-mailem pomoci minimálně jednou za rok s úklidem kolárny, v případě nesplnění tohoto závazku mu může být správcem kolárny ukončeno členství v kolárně.
 10. Člen je povinen nahlásit jakékoliv škody na majetku správci kolárny ihned po jejich zjištění, jinak za ně nese odpovědnost.
 11. Provozovatel kolárny neručí za odcizení či poškození majetku, každý člen si za zabezpečení svého kola ručí sám a stvrzuje to odevzdáním Prohlášení správci kolárny.
 12. Správce kolárny je povinen vždy v době začátku nového akademického roku zkontrolovat, zda někdo ze stávajících členů kolárny neukončil pobyt na kolejích a pokud ano, ukončit jeho členství. Pokud tento člen zanechal své kolo v kolárně, je správce povinen ho kontaktovat a sjednat s ním vyklizení.
 13. Existuje-li fronta na místa v kolárně a správce kolárny zjistí 1 měsíc nevyužívaný prázdný stojánek. Může vyřadit člena kolárny současně využívající tento prázdný stojánek a přiřadit ho novému členu kolárny.
 14. Vyhodnotí-li správce kolárny v kolárně umístěné kolo jako nepojízdné a jeho majitele jako neaktivního, může tohoto člena vyřadit a domluví s ním vyklizení nepojízdného kola.
 15. Bude-li v kolárně jízdní kolo, ke kterému se nikdo nehlásí po dobu jednoho semestru, bude vyřazeno do sběrného dvora, nebo propadne klubu Pod-O-Lee.
 16. Vstupem do místnosti všichni návštěvníci souhlasí s pořizováním videozáznamu, který může být použitý v případě porušení některého z pravidel. Nakládání s kamerovými záznamy je upraven v IP1/2020 Kamerový systém.