Správci: Kontakty

Počítačová učebna je umístěna v suterénu na bloku C. Při vstupu hlavními dveřmi doleva, po schodech dolů a první dveře vlevo.

Přístup do učebny má každý člen klubu Pod-O-Lee. To znamená, že stačí mít zaplacený členský příspěvek za sportoviště nebo za základní členství.

Jestliže jsi členem klubu Pod-O-Lee, pak máš automaticky přístup do učebny. Pokud se se ti nedaří dostat se do PC učebny, zajdi za televizorem, který Ti řekne co a jak. V počítačové učebně se mimo jiné nachází klubová tiskárna a knihbudka.

PC room: Main room
PC room: Second room with whiteboards

Knihbudka

V prostorách PC učebny se nachází klubová knihbudka. Nalezneš zde na poličkách knihy jak odborné, tak romány a jiná díla žánrů jako je fantasy, sci-fy či horror a krimi.

Knížky si můžeš samostatně, bez nutnosti se s někým domlouvat, vypůjčit nebo i natrvalo vzít. Stejně tak ale zde můžeš i nějaké vlastní knížky nechat, aby se jich mohl ujmout někdo jiný.

PC room: Library

Tiskárna

Kontakt: tisk@pod.cvut.cz

Ceny za tisk byly stanoveny na 0,90 Kč za černobílou stránku a 4 Kč za stránku barevnou (v ceně tisku je zahrnut i papír).

Abyste tedy mohli tiskárnu využívat, je nutné si nechat založit účet a zaplatit nabití kreditu. Registrace a nabití kreditu je možné výlučně u správce a zástupce správce PC učebny, a to pouze po předchozí domluvě přes email (Kontakty).

Po registraci se můžete přihlásit k webovému rozhraní našeho systému pro tisk: https://printer.pod.cvut.cz. Zjištění stavu vašeho kreditu a případné nabití přes voucher je možné provést ve vaší virtuální peněžence: https://payments.printer.pod.cvut.cz/payment-system/customer/login.

Důležité upozornění

 • Zatím nám nefunguje odesílání naskenovaného dokumentu e-mailem. Pokud chcete skenovat, musíte skenovat na USB disk.
 • Nezapomínejte na to, že tiskárna tiskne barevně, pokud chcete jen černobílý tisk, musíte jej správně nastavit. Zároveň platí zákaz tisku fotografií.

Dotazy, námitky a závady zasílejte na tisk@pod.cvut.cz.

PC room: Printer

Provozní řád

Část I - Provozovatel

Provozovatelem PC učebny je Studentská unie ČVUT, Klub Pod-O-Lee, adresou Na Lysině 772/12, 147 00 Praha 4-Podolí.

Část II - Všeobecné údaje

PC učebna je místnost určená především ke studiu nebo pořádání meetingů členy Pod-O-Lee. Nachází se v suterénu bloku C. Tam se lze dostat při vstupu na blok C po zahnutí doleva a sejití dolů po schodech. Po průchodu dveřmi se na levo nachází vchod do PC učebny.

Část III - Provozní řád PC učebny

 1. Vstup do počítačové učebny klubu Pod-O-Lee Studentské unie ČVUT (dále jen učebna) je umožněn pouze členům klubu Pod-O-Lee, kteří mají platné základní členství nebo je jim tento příspěvek odpuštěn Představenstvem klubu Pod-O-Lee (dále jen představenstvo) a mají přidanou vlastní čipovou kartu do klubového informačního systému Hydra klubu Pod-O-Lee . Popis, jak se stát členem a návod na platbu členských příspěvků naleznete na internetové adrese zde: https://pod.cvut.cz/platby/.
 2. Osoba, jež má zaplacený členský příspěvek a využívá možnosti PC učebny, je nazývána uživatelem PC učebny (dále jen uživatel) a vstupem do místnosti souhlasí s Provozním řádem, Pravidly užívání služby tiskárny a Pravidly užívání počítačů a dataprojektorů klubu Pod-O-Lee Studentské unie ČVUT (dále jen Provozní řád) a zavazuje se jej dodržovat.
 3. Učebna se skládá ze dvou místností, přední (v ní se nachází tiskárna) a zadní. Zadní místnost si lze za uvedených pravidel zapůjčit k osobnímu užívání, viz bod 10.
 4. Ke vstupu do učebny slouží kartový systém. Každý uživatel učebny se musí při příchodu do učebny přihlásit svou kartou na čtečce karet. Poslední vstupující uživatel je povinen zavřít za sebou vstupní dveře s čtečkou. Tedy počet uživatelů v učebně musí být shodný s počtem přihlášených karet. Vstupní karta je nepřenosná, tj. slouží ke vstupu do učebny pouze vlastníkovi karty.
 5. Do učebny je přísně zakázáno přivádět návštěvy, které nejsou členy klubu a nemají aktivní členství, bez souhlasu správce učebny, příslušné rezervace zadní místnosti učebny nebo bez souhlasu představenstva klubu Pod-O-Lee.
 6. Uživatel je povinen dodržovat pořádek v učebně, zejména v době nočního klidu (která je stanovena na dobu 22:00 - 7:00), a to tak, aby nebyli rušeni další uživatelé učebny a obyvatelé bloku. Je zakázáno přemisťování a vynášení nábytku v učebně bez souhlasu správce učebny či jeho zástupce nebo představenstva klubu Pod-O-Lee. K vybavení učebny je uživatel povinen se chovat ohleduplně a zacházet s ním způsobem, který ho nepoškodí. Při používání tabule je uživatel povinen s ní zacházet tak, aby ji nepoškodil a zbytečně neplýtval fixem.
 7. V učebně je zakázáno kouřit, konzumovat alkohol, brát drogy nebo vstupovat v obuvi zanechávající jakékoliv nečistoty. Je povolena konzumace a vnášení nápojů a potravin, které splňují následující podmínky:
  1. Všechny nápoje musejí být v jakémkoliv nepropustném balení s uzavíratelným víčkem, které jsou hned po napití uzavírány.
  2. Všechny potraviny musí být v uzavíratelných obalech. (V případě bezobalových potravin je nutné je přinést v nějakém nepropustném uzavíratelném balení.)
  3. Potraviny ani nápoje neobsahují návykové a psychotropní látky.
  4. Veškeré obaly od potravin a nápojů je uživatel povinen při odchodu odnést mimo prostory učebny, případně využít příslušné koše na směsný a tříděný odpad v místnosti učebny.
 8. Uživatel je povinen udržovat čistotu na podlaze, na stole, na poličkách a na ostatním vybavení PC učebny. V případě, že uživatel poškodí vybavení učebny nebo učebnu samou, je nutné to okamžitě řešit se správcem učebny, nebo je-li to možné, pokusit se zamezit rozšíření problému a hned poté ho neprodleně ohlásit správci učebny. V případě nálezu poškození vybavení učebny nebo učebny samotné je uživatel povinen jej neprodleně nahlásit správci učebny nebo jeho zástupci.
 9. Při odchodu je uživatel povinen zkontrolovat stav prostoru, kterého využíval do té doby, a vrátit jej do původního stavu a uklidit. Židle je nutné zasunout na původní místo. Po použití tabule je povinen uživatel ji vyčistit. V případě, že je posledním uživatelem v místnosti, je povinen vrátit místnost do původního stavu, tj. zavřít okna, zhasnout, zkontrolovat a uklidit zbytek místnosti, pokud je to potřeba, a zavřít vstupní dveře do zadní místnosti. Při odchodu je nutné, aby se každý uživatel odhlásil svou vlastní kartou, kterou přišel do místnosti, a poslední odcházející z učebny zavřel za sebou dveře.
 10. Je zakázáno jakkoliv manipulovat s elektroinstalací a zapojení tiskárny či počítačů v učebně. Použití počítačů je upraveno v části IV a tiskárny v části V.
 11. Je zakázáno využít zbytečně moc prostoru učebny bez rezervace pro svou vlastní potřebu než je nezbytné a zablokovat tím místo pro jiné uživatele.
 12. V učebně je zakázáno rušit ostatní uživatele při práci, je nutné být slušný a ohleduplný vůči všem ostatním přítomným uživatelům PC učebny. Uživatel neruší ostatní např. hlasitou hudbou z reproduktorů a na požádání uživatelem nebo správcem učebny ji okamžitě ztlumí. V případě, že jednání dané osoby někoho jiného vyrušuje a na požádání neukončí tuto činnost, může být osoba provádějící tuto činnost potrestána za porušení pravidel podle bodu 16!
 13. V učebně jsou k dispozici datové zásuvky a bezdrátová síť wifi, při jejichž použití se uživatel musí řídit pravidly používání akademické sítě a také IP Pravidla používání počítačové sítě klubu SU Pod-O-Lee.
 14. Zadní místnost učebny si lze rezervovat pomocí rezervačního systému (https://olymp.pod.cvut.cz), rezervace musí být provedena minimálně 24 hodin předem a oznámena na email tisk@pod.cvut.cz. Zpráva musí obsahovat: jméno, příjmení, ID, účel zapůjčení, kteří budou v místnosti v danou dobu rezervace, a zároveň musí být specificky vyznačený čas od XX:XX do XX:XX hodin, ve kterém si chce daná osoba rezervovat místnost. Místnost si lze půjčit bez přerušení na max 24 h. Po skončení rezervace je okamžitě nutné uvést rezervovanou místnost do původního stavu.
 15. V odůvodněných případech může představenstvo klubu Pod-O-Lee nebo správce učebny udělit jednorázovou výjimku z těchto pravidel.
 16. Uživatelé PC učebny musí dbát na pokyny správce učebny, jeho zástupce nebo představenstva. V případě neuposlechnutí nebo nereagování na toto pravidlo se jedná o porušení pravidel učebny!
 17. Jakékoliv porušení Řádu provozu bude trestáno dle níže uvedených restriktivních opatření, případně pravidel klubu Pod-O-Lee nebo dle platných zákonů ČR.
 18. Vstupem do místnosti všichni návštěvníci souhlasí s pořizováním videozáznamu, který může být použitý v případě porušení některého z pravidel. Nakládání s kamerovými záznamy je upraveno v IP Kamerový systém.
 19. Správci ani Klub Pod-O-Lee neodpovídají za škodu na vnesených věcech (např. peníze, elektronika, oblečení atd.) uživatelů PC učebny.
 20. Uživatelé učebny užívají zařízení v učebně na vlastní nebezpečí, přičemž se před užitím přesvědčí, zda veškeré zařízení nevykazuje závady bránící bezpečnému užívání, a v případě zjištění závady jsou tuto závadu povinni ohlásit správci učebny nebo jeho zástupci.
 21. Správce učebny nese odpovědnost za její provoz a dodržování jejího řádu.
 22. V případě, že uživatel nalezne věc patřící jinému uživateli, je povinen přinést danou věc správci učebny nebo zástupci správce.

Část IV - Pravidla užívání počítačů a dataprojektorů

 1. Při použití dataprojektoru je uživatel povinen dbát na to, aby byl zapnutý po nezbytně dlouhou dobu, aby se zbytečně neopotřebovávala jeho žárovka.
 2. Při použití monitorů je uživatel povinen dbát na to, aby byly zapnuty po nezbytně dlouhou dobu, a tedy se zbytečně se neopotřebovaly.
 3. V případě manipulace s počítači nebo dataprojektory je nutno dbát opatrnosti tak, aby nebyly poškozeny.
 4. Při použití počítače je uživatel povinen dbát pravidel akademické sítě dle příslušného interního předpisu Pravidel používání počítačové sítě klubu SU Pod-O-Lee a užívat PC tak, aby ho nepoškodil.
 5. Uživatel nesmí bez souhlasu správce učebny či správce sítě zasahovat do nastavení PC.
 6. V odůvodněných případech může představenstvo nebo správce učebny udělit jednorázovou výjimku z těchto pravidel.
 7. Jakékoliv porušení pravidel užívání počítačů a dataprojektorů bude trestáno dle níže uvedených restriktivních opatření, případně pravidel klubu Pod-O-Lee nebo dle platných zákonů ČR.
 8. Na požádání správce či zástupce správce musí daný člověk ukončit právě probíhající činnost s počítačem/počítači nebo s dataprojektorem/dataprojektory a umožnit mu práci s danou věcí. Nereagování nebo neprovedení dané činnosti je porušením pravidel.
 9. Provoz počítačů a dataprojektorů mají na starosti Správce PC učebny a jeho zástupce/i.

Část V - Pravidla užívání tiskárny

 1. Tiskárna se nachází v přední místnosti učebny a je k dispozici všem členům klubu, kteří si zřídí u správce učebny či jeho zástupce příslušný účet, mají zaplaceno základní členství v klubu a mají přidanou vlastní čipovou kartu do systému tiskárny (případně přihlašovací kód k tiskárně).
 2. Užívání tiskárny je zpoplatněno dle platného ceníku, který je u ní vyvěšen a také je k nalezení na webových stránkách klubu https://pod.cvut.cz.
 3. V případě tisku je nutné dodržet manuál k tiskárně, který je přiložený u tiskárny.
 4. Při vkládání USB disku do tiskárny je nutné být opatrný a nezničit vstupní konektory. USB disk musí být ve formátu FAT32. Dále pak nesmí obsahovat žádné viry, které by mohly poškodit software tiskárny. Při nedodržení těchto pravidel, může být vymáhaná finanční kompenzace řídící se podle oddílu restriktivních opatření.
 5. Při manipulaci s tiskárnou je nutné být k ní ohleduplný, aby nebyla zbytečně poškozena.
 6. Je zakázáno tisknout na cizí účet bez výslovného svolení druhé osoby.
 7. Na tiskárně je přísně zakázáno tisknout fotografie!
 8. Uživateli je zakázáno jakkoliv zasahovat do nastavení tiskárny a do jejího elektrického zapojení. Také je povinen dodržovat provozní řád PC učebny, v níž se nachází.
 9. V případě nalezení problému na tiskárně je nutné se neprodleně obrátit na některého správce tiskárny na emailu tisk@pod.cvut.cz nebo osobně a nahlásit daný problém nalezený na tiskárně.
 10. Pokud-li dojde papír (A4 nebo A3) nebo barva v tiskárně, je nutné to neprodleně nahlásit správci nebo zástupci správce tiskárny, který danou věc doplní. Vlastní doplnění je porušením pravidel užívání tiskárny.
 11. V odůvodněných případech může představenstvo nebo správce učebny udělit jednorázovou výjimku z těchto pravidel.
 12. Jakékoliv porušení pravidel užívání tiskárny bude trestáno dle níže uvedených restriktivních opatření, případně pravidel klubu Pod-O-Lee nebo dle platných zákonů ČR.
 13. Na požádání správce či zástupce správce musí daný člověk ukončit právě probíhající činnost s tiskárnou a umožnit mu práci s tiskárnou. V případě neuposlechnutí se jedná o porušení pravidel učebny!
 14. Provoz tiskárny mají na starosti Správce PC učebny a jeho zástupce/i.
 15. Výběr peněz na dobití kreditu uživateli zajišťuje Správce PC učebny, případně jeho zástupce/i, kteří na požádání jsou povinni vydat účtenku uživateli za proběhlou transakci dobití kreditu na jejich účet tiskárny.

Část VI - Restriktivní opatření za porušení řádu

 1. Slovem BAN se rozumí zablokování základního členství na určitou nebo neurčitou dobu.
 2. Za porušení jakéhokoliv bodu z částí III, IV a V se zavádí následující možné sankce podle jejich závažnosti (každý prohřešek bude souzen individuálně):
  1. upozornění e-mailem s termínem nápravy,
  2. alternativní trest po dohodě se správcem učebny nebo představenstvem klubu Pod-O-Lee,
  3. zablokování služby na určitou dobu, tj. udělení BANuPod-O-Lee, a tím zabránění přístupu do PC učebny tj. udělení BANu
  4. zablokování služby natrvalo, tj. udělení BANu, a tím zabránění přístupu do PC učebny,
  5. postih disciplinárními komisemi fakult ČVUT,
  6. předání k řešení Policii ČR,
  7. zrušení účtu na tiskárnu a propadnutí všech peněz, které daný člověk má na účtě,
  8. vymáhání finančního odškodnění klubu Pod-O-Lee za způsobenou škodu uživatelem v PC učebně.
 3. O postihu rozhoduje Správce PC učebny po konzultaci s představenstvem klubu Pod-O-Lee.
 4. Všechny postihy je možné zrušit Správcem PC učebny, představenstvem klubu Pod-O-Lee nebo vedoucí kolejí.

Část VII - Závěrečná ustanovení

 1. Tento provozní řád nabývá platnosti okamžitě po jeho zveřejnění na oficiálních stránkách Klubu Pod-O-Lee.